Avoimen työpaikan tiedot
 Takaisin työpaikkojen selailuun
 
 
IT-kehittämispäällikkö, tietohallinnon IT-infrapalveluihin
 
Työavain 1-112-19
Vakinainen työsuhde
Hakuaika päättyy 30.10.2019  kello 15:45
Tietohallinto , Kamreerintie 2 A 02770 Espoo
Konsernihallinto, Hallinto ja kehittäminen/Tietohallinto
Hallinto- ja toimistotyö
 
Tehtävän kuvaus: Espoon IT-infrapalveluiden IT-kehittämispäällikön vastuulla on Espoon neljän eri toimialan IT-infrapalveluiden kehittäminen. Kyseisillä toimialoilla työskentelee yhteensä noin 14 500 henkilöä. IT-kehittämispäällikön keskeisenä tehtävänä on lyhyen ja pitkän tähtäimen kehityssuunnitelmien muodostaminen ja toteutuksen koordinointi yhteistyössä toimialojen sekä tietohallinnon sidosryhmien kanssa. IT-kehittämispäällikön keskeisiin vastuisiin kuuluu varmistaa sovittujen arkkitehtuurien noudattaminen kehityssuunnitelmien sisältävien projektien toteutuksessa sekä osallistuminen toimialayhteistyön suunnitteluun ja toteutukseen Espoon toimialayhteistyömallin mukaisesti.

IT-infrapalveluiden IT-kehittämispäällikkö tekee läheistä yhteistyötä ratkaisupalveluiden IT-kehittämispäälliköiden kanssa, joiden vastuualueena on toimialoilla käytettävien järjestelmien kehittäminen. IT-päälliköt luovat yhteistyössä holistisen suunnitelman toimialakohtaiselle kehittämiselle ja koordinoivat sen toteuttamisesta oman vastuualueensa osalta.

Espoon tietohallinto on kehittämässä toimialayhteistyömalliaan, jonka kehittämisessä keskeisessä roolissa ovat IT-kehittämispäälliköt. Näin ollen sinulla on mahdollisuus vaikuttaa työsi sisältöön.

IT-kehittämispäällikkö toimii aktiivisesti oman vastuualueensa osalta tarpeiden mukaisten IT-ratkaisuiden kartoittamiseksi sekä hankintojen toteuttamiseksi ja valmistelee epäselvät kokonaisuudet riittävän valmiiksi ennen viemistä toteuttaville tahoille. Tämä vaatii ymmärrystä nykyaikaisista IT-infrastruktuuriratkaisuista, ml. pilvipalvelut, päätelaiteratkaisut sekä tietoliikenneverkot. Tukea tehtävässä onnistumiseen IT-kehittämispäällikkö saa muilta kehittämispäälliköiltä, tietohallinnon arkkitehdeiltä, eri osa-alueista vastaavilta päälliköiltä sekä tiimien asiantuntijoilta.

IT-kehittämispäällikkö raportoi Espoon IT-infrastruktuurista vastaavalle päällikölle.

IT-kehittämispäällikön toimenkuvaan kuuluvat keskeisesti:
• Toimialayhteistyön varmistaminen ja jatkuva kehittäminen sekä toimialakohtaisten tarpeiden ymmärtäminen
• Toimiala-spesifisten budjettien hallinta IT-infrapalveluiden osalta sekä keskitettyjen IT-infrapalveluiden kehitysbudjettien valmistelu ja seuranta
• IT-infrapalveluiden alan kehitystrendien, markkinatilanteen ja toimijoiden seuranta ja niiden mahdollisuuksien soveltaminen toimialojen ja IT-infrapalveluiden kehittämiseen
• IT-infrapalveluiden toimialakohtaisten kehityskarttojen laatiminen ja ylläpitäminen yhdessä eri sidosryhmien kanssa
• Toimialojen IT-infrapalveluiden tarpeiden kokonaiskuvan hallinta prioriteetteineen sekä Investointi- ja päätösehdotusten valmistelu eri sidosryhmien kanssa
• Kehittämisprojektien käynnistäminen, edistymisen seuranta, raportointi ja ohjaamiseen osallistuminen
• Toimialalta tulevien palautteiden käsittely ja korjaavien toimenpiteiden suunnittelu ja seuranta yhdessä vastuullisen päällikön kanssa
• Toiminnassa olevien haasteiden tunnistaminen ja niiden ratkaisujen suunnittelu yhteistyössä sidosryhmien kanssa
• Osallistuminen IT-infrapalveluiden kilpailutuksiin, toimittajahallintaan ja sopimusseurantaan
• Osallistuminen IT-arkkitehtuurien ja -infrapalveluiden suunnitteluun sekä toteutukseen

Sinulla on positiivinen asenne sekä itsenäinen ote työskentelyyn ja olet aikaisemmin toiminut esimerkiksi projektipäällikön, teknisen asiakaspäällikön tai IT-arkkitehdin tehtävässä. Olet tottunut toimimaan ison ja monimuotoisen IT-infrastruktuurin kanssa, jossa sama ratkaisu ei aina palvele kaikkia asiakkaita. Tunnet hyvin pilvipalveluiden ja uusien IT-ratkaisujen mahdollisuudet ja pystyt hahmottamaan miten niiden avulla voi ratkaista asiakkaiden haasteita. Sinulla on ymmärrystä projektien hallinnasta, arkkitehtuurin periaatteista sekä kokemusta muutoksen ja isojen kokonaisuuksien hallinnasta.
 
 
Kelpoisuusvaatimus:  Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.
 
Tehtävässä edellytetään oma-aloitteisuutta, järjestelmällisyyttä ja hyvää koordinointikykyä. Lisäksi tarvitset vahvoja vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, paineensietokykyä sekä ongelmatilanteiden ratkaisutaitoa.
 
Arvostamme kokemusta jatkuvan parantamisen toimintamalleista, taitoa tuottaa laadukasta dokumentaatiota, kokemusta IT-infrapalveluiden transitio- ja transformaatiohankkeista sekä kokemusta IT-hankinnoista julkisella sektorilla.
 
 
Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Tehtäväkohtainen palkka: 5185,42-5600,25 €/kk
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: 36 h 45 min viikossa
 
 
Espoon kaupungin Tietohallinto on keskitetty tietohallintoyksikkö, joka kehittää ja järjestää IT-palveluja Espoon kaupungin organisaation, luottamushenkilöiden, konserniyhteisöjen ja kuntalaisten tarpeisiin. Toimintamme perustuu ulkoistetun IT-palvelutuotantomme ja IT-palveluidemme hallintaan ja kehittämiseen. Haluamme lisäksi uudistaa IT-ympäristömme arkkitehtuuri- ja teknologiaratkaisuja. Uskomme, että laadukas ja tuloksellinen tietohallintotoiminto tarvitsee kehittyäkseen vahvaa IT-alan ammattiosaamista.
 
Lisätietoja tehtävästä
IT-päällikkö Pauli Sinivuori
050 375 9516
etunimi.sukunimi@espoo.fi
 
 
 Hae paikkaa